Избранное
Сравнение
Корзина Пусто :(

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу в інтернет-магазині «Мої Меблі»

 

1. Терміни, що використовуються в Договорі.

Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») – договір, згідно з яким Продавець бере на себе зобов’язання здійснити продаж товарів кожній фізичній особі, яка до нього звертається.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцю.

Покупець – фізична або юридична особа, яка замовляє, купує або має намір купити чи замовити товар.

Оферта – пропозиція Продавця на адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі (через використання системи сайту або телефонних номерів, зазначених на вказаному сайті).

Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в інтернет-магазині) Продавця.

Сайт – moyamebel.com.ua.

Індивідуальний товар – товар, який відноситься до переліку товарів, зазначених в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 (Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

2. Предмет Договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар від Продавця.

2.2. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови оплати та доставки товару, а також з інформацією про товар стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, матеріалу, з якого товар вироблено, та з інформацією стосовно його виробника та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

2.3. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні придбання товару в разі відсутності товару в наявності.

3. Ціна Договору.

3.1. Розрахунки між сторонами здійснюються у гривнях на наступних умовах:

3.1.1. Передоплату в розмірі 20% (крім меблевих фабрик, зазначених далі) або 50% («Комфорт», «GoodWood”, «Аззаре», «Лером», «АМФ», «Вальтер» та «Юта») від вартості товару Покупець сплачує протягом трьох робочих днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

3.1.2. Залишок вартості товару Покупець сплачує в строки та спосіб, що залежать від умов доставки товару. Способи оплати залишку та умови доставки конкретного товару Покупець зобов’язаний уточнити у Продавця до акцепту.

3.1.3.  Продавець має право брати передоплату в розмірі 50% від вартості індивідуального товару. Відмовитися від індивідуального товару можливо протягом доби з моменту здійснення оплати Покупцем. У разі якщо індивідуальний товар доставлений до Покупця в належному стані, відмова від товару та повернення коштів Продавцем не можливі.

3.2. Ціни, вказані на сайті, можуть носити ознайомлювальний характер (у випадку замовлення товару в тканинах на вибір, у комплектації або кольорі інших, ніж зазаначено на сайті, із приєднанням додаткових опцій).

3.3. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. При цьому строк виконання замовлення обчислюється, починаючи з наступного робочого дня.

4. Строк та порядок виконання Договору.

4.1. Строк виконання даного Договору становить від 7 до 90 календарних днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов, викладених вище, та залежить від обраного Покупцем товару та фактичної його наявності на складі.

4.2. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця, в т. ч. із залученням третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

4.3 У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару, доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного / некомплектного / невідповідного асортименту товару, Продавець при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар, утримує суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю та його повернення Продавцю.

4.4. У випадку доставки товару Продавцем відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе перевізник, обов'язки Продавця за даним Договором вважаються повністю виконаними в момент передачі товару перевізникові.

5. Права та обов’язки сторін Договору.

5.1. Сторони розуміють та підтверджують усі свої права та обов’язки, що випливають зі змісту даного Договору.

5.2. Покупець зобов’язаний під час приймання товару здійснити його перевірку за кількістю, якістю та асортиментом, а також негайно повідомити Продавцю про помічені під час приймання недоліки проданого товару. Підтвердженням недоліків товару, доставленого за допомогою перевізника, є Акт про пошкодження (відсутність Акту є безпідставним неприйняттям).

5.3. У разі невиконання правил, передбачених п. 5.2. даного Договору, Продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог Покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміни пошкодженого товару, а також товару, що не відповідає умовам даного Договору.

6. Відповідальність сторін Договору та порядок врегулювання спорів.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, залучених до підйому / заносу товару на поверх Покупця, а також його збирання, якщо Продавець лише надав необхідні контакти, а Покупець зв’язався з третьою особою самостійно.

6.3. Будь-які спори, що виникають між сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення сторонами одна одній відповідної претензії, викладеної у письмовому вигляді або направленої на електронну пошту.

6.4. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 календарних днів з дати отримання такої претензії стороною, в адресу якої така претензія була направлена.

6.5. У випадку недосягнення сторонами згоди щодо виниклого спору такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7. Гарантії.

7.1. Гарантійні зобов'язання, що діють відповідно до чинного законодавства України, починаються з моменту отримання товару Покупцем.

7.2. Претензії щодо кількості, асортименту, якості (стосовно видимих недоліків товару), комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю в момент приймання-передачі товару від Продавця або перевізника. Сторони погодилися, що саме такий строк є розумним.

7.3. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі, можуть бути пред’явлені Покупцем протягом 15 календарних днів з дня отримання товару.

8. Прикінцеві положення Договору.

8.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань сторонами.

8.2. Даний договір може бути достроково припинений:

  • за взаємною згодою сторін;
  • у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
  • у разі відсутності товару в наявності та відмови Покупця від заміни товару іншим аналогічним.

8.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання даного Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки й передачі Продавцем товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8.4. У випадку відмови Покупцем від передачі Продавцем частини товару, замовленого Покупцем, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти за такий товар або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8.5. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

8.6. Покупець дозволяє Продавцеві здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, а також надає Продавцеві згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.